İdea Yayınevi / Okumalar
site haritası  
 

Ludwig Wittgenstein
Tractatus logico-philosophicus
Mantıksal-Felsefi İnceleme
§§ 1-2

Çeviri: Aziz Yardımlı

"My propositions serve as elucidations in the following way: anyone who understands me eventually recognizes them as nonsensical".

Wittgenstein told Ludwig von Ficker that the point of the Tractatus was ethical.

Wittgenstein'ın özsel olarak 'törel' olduğunu belirttiği Tractatus aynı zamanda 'nonsensical' mantıksal buluşlar ile de süslüdür. Şöyle:

2.02 Nesne yalındır.
2.021 Nesneler dünyanın tözünü oluşturur. Buna göre bileşik olamazlar.
2.01231 Bir nesneyi bilebilmek için, hiç kuşkusuz dışsal değil ama tüm içsel özelliklerini bilmeliyim.
2.0232 Kabaca konuşursak, nesneler renksizdir.
2.0251 Uzay, zaman ve renk (renklilik) nesnelerin biçimleridir.

Bir özne olarak Wittgenstein yalın nesneyi bileşik içsel ve dışsal özellikleri ile bilir.

1 Dünya durum olan herşeydir.
1.1 Dünya olguların toplamıdır, şeylerin değil.
1.11 Dünya olgular tarafından, ve bunların tüm olgular olması tarafından belirlenir.

1.12 Çünkü olguların toplamı durum olanı ve ayrıca durum olmayan herşeyi belirler.

1.13 Mantıksal uzaydaki olgular dünyadır.

1.2 Dünya olgulara bölünür.
1.21 Biri durum olabilir ya da durum olmayabilir ve tüm gerisi aynı kalabilir.

2 Durum olan, olgu olan, şeylerin durumunun sürmesidir.
2.01 İşlerin durumu nesnelerin (olgular, şeyler) bir bileşimidir.
2.011 İşlerin bir durumunun bileşeni olabilmek şeye özseldir.

2.012 Mantıkta hiçbirşey olumsal değildir: Şey işlerin-durumunda bulunabilirse, işlerin-durumunun olanağı şeyde önceden yargılanmış olmalıdır.
2.0121 Salt kendi başına kalabilen şeye sonradan olguların bir durumu uygun düşecek olursa bu bir bakıma raslantı olarak görünebilir.

Şeyler işlerin durumunda bulunabiliyorsa, bu daha şimdiden onlarda yatıyor olmalıdır.

(Mantıksal birşey salt olanaklı olamaz. Mantık her olanağı ele alır ve tüm olanaklar onun olgularıdır.)

Nasıl ki uzaysal nesneleri genel olarak uzayın dışında, zamansal nesneleri zamanın dışında düşünemezsek, hiçbir nesneyi başkaları ile bağlantısının olanağı dışında düşünemeyiz.

Eğer nesneyi işlerin durumunun bağı içinde düşünebilirsem, o zaman onu bu bağın olanağı dışında düşünemem.
2.0122 Şey olguların tüm olanaklı durumlarında bulunabiliyorsa bağımsızdır, ama bu bağımsızlık biçimi işlerin durumu ile bir bağlantı biçimi, bir bağımlılık biçimidir. (Sözcüklerin iki değişik yolda, yalnız başına ve tümcede, ortaya çıkması olanaksızdır.)2.0123 Eğer nesneyi biliyorsam, işlerin durumunda bulunmasının tüm olanaklarını da bilirim.
(Böyle her olanak nesnenin doğasında yatıyor olmalıdır.)
Sonradan yeni bir olanak bulunamaz.

2.01231 Bir nesneyi bilebilmek için, hiç kuşkusuz dışsal değil ama tüm içsel özelliklerini bilmeliyim.

2.0124 Tüm nesneler verili ise, bununla işlerin olanaklı tüm durumları da verilidir.

2.013 Her şey bir bakıma işlerin olanaklı durumlarının bir uzayındadır. Bu uzayı boş düşünebilirim, ama şeyi uzay olmaksızın değil.
2.1031 Uzaysal nesne sonsuz uzayda yatıyor olmalıdır. (Uzay noktası bir tartışma yeridir.)
Görüş alanındaki benek kırmızı olmak zorunda değildir, ama bir renk taşımalıdır: Deyim yerindeyse çevresinde bir renk uzayı taşır. Ses bir yükseklik taşmalıdır, dokunma duyusunun nesnesi bir sertlik vb.

2.014 Nesneler işlerin tüm durumlarının olanağını kapsar.
2.0141 İşlerin durumunda bulunmasının olanağı nesnenin biçimidir.

2.02 Nesne yalındır.
2.0201 Karmaşıklar üzerine her bildirim onların bileşenleri üzerine bir bildirime ve karmaşıkları tam olarak betimleyen tümcelere ayrışır.

2.021 Nesneler dünyanın tözünü oluşturur. Buna göre bileşik olamazlar.

2.0211 Dünyanın bir tözü olmasaydı, o zaman bir tümcenin anlamının olup olmadığı bir başka tümcenin doğru olup olmadığına bağımlı olurdu.
2.0212 O zaman dünyanın bir imgesini (doğru ya da yanlış) tasarlamak olanaksız olurdu.
2.022 Açıktır ki, edimsel dünyadan öylesine ayrı bir düşünsel dünyanın edimsel dünya ile ortaklaşa birşeyi — bir biçim — olmalıdır.
2.023 Bu değişmez biçim tam olarak nesnelerden oluşur.
2.0231 Dünyanın tözü özdeksel özellikleri değil ama yalnızca bir biçimi belirleyebilir. Çünkü özdeksel özellikler ilkin tümceler tarafından, ilkin nesnelerin kendilerinin betilenimi tarafından sunulur.
2.0232 Kabaca konuşursak, nesneler renksizdir.
2.0233 Aynı mantıksal biçimli iki nesne — dışsal özelliklerine bakılmaksızın — birbirinden ancak değişik olmaları ile ayrılır.


2. 02331 Ya bir şey başka hiç birinde olmayan özellikler taşır, ki bu durumda doğrudan doğruya bir betimleme yoluyla ötekilerden ayrılabilir ve belirtilebilir; ya da, tüm özelliklerini ortaklaşa taşıyan birçok şey vardır, ki bu durumda onlardan birini göstermek genel olarak olanaksızdır.


Çünkü eğer şey hiçbirşey yoluyla ayırdedilmiyorsa, o zaman onu ayırdedemem, çünkü yoksa ayırdedilirdi.

2.024 Töz durum olandan bağımsız olarak kalıcı olandır.

2.025 Töz biçim ve içeriktir.
2.0251 Uzay, zaman ve renk (renklilik) nesnelerin biçimleridir.
2.026 Ancak nesneler olduğu zaman dünyanın değişmez bir biçimi olabilir.
2.027 Değişmez olan, kalıcı olan ve nesne birdir.
2.0271 Nesne değişmez olan, kalıcı olandır; betilenim değişen, kalıcı olmayandır.

2.0272 Nesnelerin betilenimi işlerin durumunu oluşturur.
2.03 İşlerin durumunda nesneler içiçe asılıdır, tıpkı bir zincirin halkaları gibi.

2.031 İşlerin durumunda nesneler birbirleri ile belirli tür ve yollarda ilişkilidir.

2.032 Nesnelerin işlerin durumundaki bağlanışının tür ve yolları işlerin durumunun yapısıdır.

2.033 Biçim yapının olanağıdır.

2.034 Olgunun yapısı işlerin durumlarının yapılarından oluşur.
2.04 İşlerin kalıcı durumlarının toplamı dünyadır.
2.05 İşlerin kalıcı durumlarının toplamı işlerin hangi durumlarının kalıcı olmadığını da belirler.
2.06 İşlerin durumlarının kalıcı olmaları ve olmamaları edimselliktir.
(İşlerin durumlarının kalıcılığına olumlu, kalıcı olmamasına olumsuz bir olgu da deriz.)

2.061 İşlerin durumları birbirlerinden bağımsızdır.
2.062 İşlerin bir durumunun kalıcı olmasından ya da olmamasından bir başkasının kalıcı olması ya da olmaması çıkarsanamaz.
2.063 Toplam edimsellik dünyadır.
2.1 Olguların imgelerini oluşturuz.
2.11 İmge olguların mantıksal uzaydaki durumunu, işlerin durumlarının kalıcı olmasını ve olmamasını temsil eder.
2.12 İmge edimselliğin bir modelidir.

2.13 Nesnelere imgede imgenin öğeleri karşılık düşer.
2.131 İmgenin öğeleri imgede nesneleri temsil eder.
2.14 İmge öğelerinin birbirleri ile belirli bir tür ve yolda ilişkili olmasından oluşur.

2.141 İmge bir olgudur.
2.15 İmgenin öğelerinin birbirleri ile belirli tür ve yolda ilişkili olması şeylerin birbirleri ile aynı yolda ilişkili olmasını temsil eder.

İmgenin öğelerinin bu bağlantısına onun yapısı ve bu yapının olanağına onun imgelenme biçiminin olanağı diyelim.

2.151 İmgeleme biçimi şeylerin birbirleri ile imgenin öğeleri gibi ilişkili olmasının olanağıdır.

2.1511 Böylece imge edimsellik ile bağlıdır; ona dek erişir.
2.1512 Bir cetvel edimselliğin üzerine yatırılmış gibidir.
2.15121 Yalnızca bölme çizgilerinin en dış noktaları ölçülecek nesneye dokunur.

2.1513 Bu görüşe göre öyleyse imgeyi imge yapan imgesel bağıntı da ona aittir.

2.1514 İmgesel bağıntı imgenin öğelerinin ve şeylerin eşgüdümlerinden oluşur.

2.1515 Bu eşgüdümler bir bakıma imge öğelerinin imgenin edimselliğe dokunmasını sağlayan duyargalarıdır.
2.16 Olgu imge olabilmek için imgelenen ile ortaklaşa birşey taşımalıdır.

2.161 İmgede ve imgelenende birşey özdeş olmalıdır ki genel olarak biri ötekinin bir imgesi olabilsin.
2.17 İmgenin edimselliği kendi tür ve yolunda — doğru ya da yanlış olarak — temsil edebilmek için onunla ortaklaşa taşıması gereken şey onun imgelenme biçimidir.
2.171 İmge biçimini taşıdığı her edimselliği temsil edebilir.
Uzaysal imge uzaysal herşeyi, renkli imge renkli herşeyi vb.
2.172 Ama imgelenme biçimi imgeyi temsil edemez; onu gösterir.

2.173 İmge nesnesini dışarıdan sunar (onun duruş-noktası onun sunma biçimidir), bu nedenle imge nesnesini doğru ya da yanlış olarak sunar.
2.174 Ama imge kendini kendi sunma biçiminin dışına çıkaramaz.

2.18 Hangi biçimde olursa olsun, her imgenin genelde edimselliği — doğru ya da yanlış olarak — temsil edebilmek için onunla ortaklaşa taşıması gereken şey mantıksal biçim, eş deyişle edimselliğin biçimidir.
2.181 Eğer imgelenme biçimi mantıksal biçim ise, imgeye mantıksal imge denir.

2.182 Her imge o denli de mantıksal bir imgedir. (Öte yandan örneğin her imge uzaysal bir imge değildir.)
2.19 Mantıksal imge dünyayı temsil edebilir.
2.2 İmge mantıksal imgelenme biçimini imgelenen ile ortaklaşa taşır.

2.201 İmge işlerin durumlarının kalıcı olmasının ve olmamasının bir olanağını sunmakla edimselliği temsil eder.

2.202 İmge olguların mantıksal bir uzaydaki olanaklı durumunu sunar.
2.203 İmge olguların sunduğu durumunun olanağını kapsar.
2.21 İmge edimsellik ile bağdaşır ya da bağdaşmaz; doğrudur ya da doğru değildir, gerçektir ya da yanlıştır.
2.22 İmge sunduğunu doğruluk ya da yanlışlığından bağımsız olarak imgelenme biçimi yoluyla sunar.

2.221 İmgenin sunduğu anlamıdır.

2.222 Doğruluk ya da yanlışlığı anlamının edimsellik ile bağdaşması ya da bağdaşmamasından oluşur.

2.223 İmgenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu bilebilmek için onu edimsellik ile karşılaştırmalıyız.
2.224 Yalnızca imgeden onun doğru mu yoksa yanlış mı olduğu bilinemez.
2.225 Bir a priori doğru imge yoktur.

[2. SONU]
1 Die Welt ist alles, was der Fall ist.
1.1 Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.
1.11 Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, das es alle Tatsachen sind.
1.12 Denn, die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist.
1.13 Die Tatsachen im logisches Raum sind die Welt.
1.2 Die Welt zerfällt in Tatsachen.
1.21 Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles übrige gleich bleiben.

2 Was der Fall ist, die Tatsache ist, das Bestehen von Sachverhalten.
2.01 Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen (Sachen, Dingen).
2.011 Es ist dem Ding wesentlich, der Bestandteil eines Sachverhaltes sein zu können.
2.012 In der Logik ist nichts zufällig: Wenn das Ding im Sachverhalt vorkommen kann, so muß die Möglichkeit des Sachverhaltes im Ding bereits präjudiziert sein.
2.0121 Es erschiene gleichsam als Zufall, wenn dem Ding, das allein für sich bestehen könnte, nachträglich eine Sachlage passen würde.
Wenn die Dinge in Sachverhalten vorkommen können, so muß dies schon in ihrer liegen.
(Etwas Logisches kann nicht nur möglich sein. Die Logik handelt von jeder Möglichkeit und alle Möglichkeiten sind ihre Tatsachen.)
Wie wir uns räumliche Gegenstände überhaupt nicht ausserhalb des Raumes, zeitliche nicht ausserhalb der Zeit denken können, so können wir uns keinen Gegenstand ausserhalb der Möglichkeit seiner Verbindung mit anderen denken.
Wenn ich mir den Gegenstand im Verbande des Sacheverhaltens denken kann, so kann ich ihn nicht ausserhalb der Möglichkeit dieses Verbandes denken.
2.0122 Das Ding ist selbständig, insofern es in allen möglichen Sachlagen vorkommen kann, aber diese Form der Selbständigkeit ist eine Form des Zusammenhangs mit dem Sachverhalt, eine Form der Unselbständigkeit. (Es ist unmöglich, dass Worte in zwei verschiedenen Weisen auftreten, allein und im Satz.)
2.0123 Wenn ich den Gegenstand kenne, so kenne ich auch sämtliche Möglichkeiten seines Vorkommen im Sachverhalten.
(Jede solche Möglichkeit muß in der Natur des Gegenstandes liegen.)
Es kann nicht nachträglich eine neue Möglichkeit gefunden werden.
2.01231 Um einen Gegenstand kennen, muß ich zwar nicht seine externen — aber ich muß alle seine internen Eigenschaften kennen.
2.0124 Sind alle Gegenstände gegeben, so sind damit auch alle möglichen Sachverhalte gegeben.
2.013 Jedes Ding ist, gleichsam, in einem Raume möglicher Sachverhalte. Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das Ding ohne den Raum.
2.0131 Der räumliche Gegenstand muß im unendlichen Raume liegen. (Der Raumpunkt ist eine Argumentstelle.)
Der Fleck im Gesichtsfeld muß zwar nicht rot sein, aber eine Farbe muß er haben: er hat sozusagen den Farbenraum um sich. Der Ton muß eine Höhe haben, der Gegenstand des Tastsinnes eine Härte usw.
2.014 Die Gegenstände enthalten die Möglichkeit aller Sachlagen.
2.0141 Die Möglichkeit seines Vorkommens in Sachverhalten ist die Form des Gegenstandes.
2.02 Der Gegenstand ist einfach.
2.0201 Jede Aussage über Komplex laßt sich in eine Aussage über deren Bestandteile und in diejenigen Sätze zerlegen, welche die Komplexe vollständig beschreiben.
2.021. Die Gegenstände bilden die Substanz der Welt. Darum können sie nicht zusammengesetzt sein.
2.0211. Hätte die Welt keine Substanz, so würde, ob ein Satz Sinn hat, davon abhängen, ob ein anderer Satz wahr ist.

2.0212. Es wäre dann unmöglich, ein Bild der Welt (wahr oder falsch) zu entwerfen.

2.022 Es ist offenbar, daß auch eine von der wirklichen noch so verschieden gedachte Welt Etwas — eine Forme — mit der wirklichen gemein haben muß.
2.023 Diese feste Form besteht eben aus Gegenständen.
2.0231 Die Substanz der Welt kann nur eine Form und keine materiellen Eigenschaften bestimmen. Denn diese werden erst durch die Sätze dargestellt — erst durch die Konfiguration der Gegenstände selbst.
2.0232 Beiläufig gesprochen: Die Gegenstände sind farblos.
2.0233 Zwei Gegenstände von der gleichen logischen Form sind — abgesehen von ihren externen Eigenschaften — von einander nur dadurch unterschieden, dass sie verschieden sind.
2.02331 Entweder ein Ding hat Eigenschaften, die kein anderes hat, dann kann man es ohne weiteres durch eine Beschreibung aus den anderen herausheben, und darauf hinweisen; oder aber, es gibt mehrere Dinge, die ihre sämtlichen Eigenschaften gemeinsam haben, dann ist es überhaupt unmöglich auf eines von ihnen zu zeigen
Denn, ist das Ding durch nichts hervorgehoben, so kann ich es nicht hervorheben, denn sonst ist es eben hervorgehoben.
2.024 Die Substanz ist das, was unabhängig von dem was der Fall ist, bestehen.
2.025 Sie ist Form und Inhalt.
2.0251. Raum, Zeit und Farbe (Färbigkeit) sind Formen der Gegenstände.
2.026 Nur wenn es Gegenstände gibt, kann es eine feste Form der Welt geben.
2.027 Das Feste, das Bestehende und der Gegenstand sind Eins.
2.0271 Der Gegenstand is das Feste, Bestehende; die Konfiguration ist das Wechselnde, Unbeständige.
2.0272 Die Konfiguration der Gegenstände bildet den Sachverhalt.
2.03 Im Sachverhalt hängen die Gegenstände ineinander, wie die Glieder einer Kette.
2.031 Im Sachverhalt verhalten sich die Gegenstände in bestimmter Art und Weise zueinander.
2.032 Die Art und Weise, wie die Gegenstände im Sachverhalt zusammenhängen, ist die Struktur des Sachverhaltes.
2.033 Die Form ist die Möglichkeit der Struktur.
2.034 Die Struktur der Tatsache besteht aus den Strukturen der Sachverhalte.
2.04 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte ist die Welt.
2.05 Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte bestimmt auch, welche Sachverhalte nicht bestehen.
2.06 Das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten ist die Wirklichkeit.
(Das Bestehen von Sachverhalten nennen wir auch eine positive, das Nichtbestehen eine negative Tatsache.)
2.061 Die Sachverhalte sind von einander unabhängig.
2.062 Aus dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Sachverhaltes kann nicht auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines anderen geschlossen werden.
2.063 Die gesamte Wirklichkeit ist die Welt.
2.1 Wir machen uns Bilder der Tatsachen.
2.11 Das Bild stellt die Sachlage im logischen Raume, das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten vor.
2.12 Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit.
2.13 Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes.
2.131 Die Elemente des Bildes vertreten im Bild die Gegenstände.
2.14 Das Bild besteht darin, dass sich seine Elemente in bestimmter Art und Weise zu einander verhalten.
2.141 Das Bild ist eine Tatsache.
2.15 Dass sich die Elemente des Bildes in bestimmter Art und Weise zu einander verhalten, stellt vor, dass sich die Sachen so zu einander verhalten.
Dieser Zusammenhang der Elemente des Bildes heisse seine Struktur und ihre Möglichkeit seine Form der Abbildung.

2.151 Die Form der Abbildung ist die Möglichkeit, dass sich die Dinge so zu einander verhalten, wie die Elemente des Bildes.
2.1511 Das Bild ist so mit der Wirklichkeit verknüpft; es reicht bis zu ihr.
2.1512 Es ist wie ein Masstab an die Wirklichkeit angelegt.
2.15121 Nur die äussersten Punkte der Teilstriche berühren den zu messenden Gegenstand.
2.1513 Nach dieser Auffassung gehört also zum Bilde auch noch die abbildende Beziehung, die es zum Bild macht.
2.1514 Die abbildende Beziehung besteht aus den Zuordnungen der Elemente des Bildes und der Sachen.
2.1515 Diese Zuordnungen sind gleichsam die Fühler der Bildelemente, mit denen das Bild die Wirklichkeit berührt.
2.16 Die Tatsache muß, um Bild zu sein, etwas mit dem Abgebildeten gemeinsam haben.
2.161 In Bild und Abgebildeten muß etwas identisch sein, damit das eine überhaupt ein Bild des anderen sein kann.
2.17 Was das Bild mit der Wirklichkeit gemein haben muß, um sie auf seine Art und Weise — richtig oder falsch — abbilden zu können, ist seine Form der Abbildung.
2.171 Das Bild kann jede Wirklichkeit abbilden, deren Form es hat.
Das räumliche Bild alles Räumliche, das fabrige alles Fabrige, etc.
2.172 Seine Form der Abbildung aber kann das Bild nicht abbilden; es weist sie auf.

2.173 Das Bild stellt sein Objekt von ausserhalb dar (sein Standpunkt ist seine Form der Darstellung), darum stellt das Bild sein Objekt richtig oder falsch dar.
2.174 Das Bild kann sich aber nicht ausserhalb seiner Form der Darstellung stellen.
2.18 Was jedes Bild, welcher Form immer, mit der Wirklichkeit gemein haben muß, um sie überhaupt — richtig oder falsch — abbilden zu können, ist die logische Form, das ist, die Form der Wirklichkeit.

2.181 Ist die Form der Abbildung die logische Form, so heisst das Bild das logische Bild.
2.182 Jedes Bild ist auch ein logisches. (Dagegen ist z.B. nicht jedes Bild ein räumliches.)
2.19 Das logische Bild kann die Welt abbilden.
2.2 Das Bild hat mit dem Abgebildeten die logische Form der Abbildung gemein.

2.201 Das Bild bildet die Wirklichkeit ab, indem es eine Möglichkeit des Bestehens und Nichtbestehens von Sachverhalten darstellt.
2.202 Das Bild stellt eine mögliche Sachlage im logischen Raume dar.
2.203 Das bild enthält die Möglichkeit der Sachlage, die es darstellt.
2.21 Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit überein oder nicht; es ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch.
2.22 Das Bild stellt dar, was es darstellt, unabhängig von seiner Wahr oder Falscheit, durch die Form der Abbildung.

2.221 Was das Bild darstellt, ist sein Sinn.

2.222 In der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung seines Sinnes mit der Wirklichkeit besteht seine Wahrheit oder Falscheit.
2.223 Um zu erkennen, ob das Bild wahr oder falsch ist, müssen wir es mit der Wirklichkeit vergleichen.
2.224 Aus dem Bild allein ist nicht zu erkennen, ob es wahr oder falsch ist.
2.225 Ein a priori wahres Bild gibt es nicht.

1 The world is everything that is the case.
1.1 The world is the totality of facts, not of things.
1.11 The world is determined by the facts, and by these being all the facts.

1.12 For the totality of facts determines both what is the case, and also all that is not the case.
1.13 The facts in logical space are the world.
1. 2 The world divides into facts.
1.21 Any one can either be the case or not be the case, and everything else remain the same.
2 What is the case, the fact, is the existence of atomic facts.
2.01 An atomic fact is a combination of objects (entities, things)
2.011 It is essential to a thing that it can be a constituent part of an atomic fact.

2.012 In logic nothing is accidental: if a thing can occur in an atomic fact the possibility of that atomic fact must already be prejudged in the thing.
2.0121 It would, so to speak, appear as an accident, when to a thing that could exist alone on its own account, subsequently a state of affairs could be made to fit.
If things can occur in atomic facts, this possibility must already lie in them.

(A logical entity cannot be merely possible. Logic treats of every possibility, and all possibilities are its facts.)

Just as we cannot think of spatial objects at all apart from space, or temporal objects apart from time, so we cannot think of any object apart from the possibility of its connexion with other things.

If I can think of an object in the context of an atomic fact, I cannot think of it apart from the possibility of this context.

2.0122 The thing is independent, in so far as it can occur in all possiblecircumstances, but this form of independence is a form of connexion with the atomic fact, a form of dependence. (It is impossible for words to occur in two different ways, alone and in the proposition.)

2.0123 If I know an object, then I also know all the possibilities of its occurrence in atomic facts.
(Every such possibility must lie in the nature of the object.)
A new possibility cannot subsequently be found.
2.01231 In order to know an object, I must know not its external but all its internal qualities.

2.0124 If all objects are given, then thereby are all possible atomic facts also given.

2. 013 Every thing is, as it were, in a space of possible atomic facts. I can think of this space as empty, but not of the thing without the space.
2.1031 A spatial object must lie in infinite space. (A point in space is an argument place.)
A speck in a visual field need not be red, but it must have a colour; it has, so to speak, a colour space round it. A tone must have a pitch, the object of the sense of touch a hardness, etc.

2.014 Objects contain the possibility of all states of affairs.
2.0141 The possibility of its occurrence in atomic facts is the form of the object.

2.02 The object is simple.
2.0201 Every statement about complexes can be analysed into a statement about their constituent parts, and into those propositions which completely describe the complexes.
2.021 Objects form the substance of the world. Therefore they cannot be compound.

2.0211 If the world had no substance, then whether a proposition had sense would depend on whether another proposition was true.
2.0212 It would then be impossible to form a picture of the world (true or false).

2.022 It is clear that however different from the real one an imagined world may be, it must have something — a form — in common with the real world.
2.023 This fixed form consists of the objects.
2.0231 The substance of the world can only determine a form and not any material properties. For these are first presented by the propositions—first formed by the configuration of the objects.
2.0232 Roughly speaking: objects are colourless.
2.0233 Two objects of the same logical form are—apart from their external properties—only differentiated from one another in that they are different.

2.02331 Either a thing has properties which no other has, and then one can distinguish it straight away from the others by a description and refer to it; or, on the other hand, there are several things which have the totality of their properties in common, and then it is quite impossible to point to any one of them.

For if a thing is not distinguished by anything, I cannot distinguish it—for otherwise it would be distinguished.

2.024 Substance is what exists independently of what is the case.

2.025 It is form and content.
2.0251 Space, time and colour (colouredness) are forms of objects.
2.026 Only if there are objects can there be a fixed form of the world.
2.027 The fixed, the existent and the object are one.
2.0271 The object is the fixed, the existent; the configuration is the changing, the variable.
2.0272 The configuration of the objects forms the atomic fact.
2.03 In the atomic fact objects hang one in another, like the links of a chain.

2.031 In the atomic fact the objects are combined in a definite way.

2.032 The way in which objects hang together in the atomic fact is the structure of the atomic fact.

2.033 The form is the possibility of the structure.
2.034 The structure of the fact consists of the structures of the atomic facts.
2.04 The totality of existent atomic facts is the world.
2.05 The totality of existent atomic facts also determines which atomic facts do not exist.
2.06 The existence and non-existence of atomic facts is the reality.
(The existence of atomic facts we also call a positive fact, their non-existence a negative fact.)
2.061 Atomic facts are independent of one another.
2.062 From the existence or non-existence of an atomic fact we cannot infer the existence or non-existence of another.

2.063 The total reality is the world.
2.1 We make to ourselves pictures of facts.
2.11 The picture presents the facts in logical space, the existence and non-existence of atomic facts.
2.12 The picture is a model of reality.

2.13 To the objects correspond in the picture the elements of the picture.
2.131 The elements of the picture stand, in the picture, for the objects.
2.14 The picture consists in the fact that its elements are combined with one another in a definite way.
2.141 The picture is a fact.
2.15 That the elements of the picture are combined with one another in a definite way, represents that the things are so combined with one another.
This connexion of the elements of the picture is called its structure, and the possibility of this structure is called the form of representation of the picture.
2.151 The form of representation is the possibility that the things are combined with one another as are the elements of the picture.
2.1511 Thus the picture is linked with reality; it reaches up to it.
2.1512 It is like a scale applied to reality.

2.15121 Only the outermost points of the dividing lines touch the object to be measured.
2.1513 According to this view the representing relation which makes it a picture, also belongs to the picture.
2.1514 The representing relation consists of the co-ordinations of the elements of the picture and the things.
2.1515 These co-ordinations are as it were the feelers of its elements with which the picture touches reality.
2.16 In order to be a picture a fact must have something in common with what it pictures.
2.161 In the picture and the pictured there must be something identical in order that the one can be a picture of the other at all.
2.17 What the picture must have in common with reality in order to be able to represent it after its manner — rightly or falsely — is its form of representation.

2.171 The picture can represent every reality whose form it has.
The spatial picture, everything spatial, the coloured, everything coloured, etc.
2.172 The picture, however, cannot represent its form of representation; it shows it forth.
2.173 The picture represents its object from without (its standpoint is its form of representation), therefore the picture represents its object rightly or falsely.
2.174 But the picture cannot place itself outside of its form of representation.

2.18 What every picture, of whatever form, must have in common with reality in order to be able to represent it at all — rightly or falsely — is the logical form, that is, the form of reality.

2.181 If the form of representation is the logical form, then the picture is called a logical picture.
2.182 Every picture is also a logical picture. (On the other hand, for example, not every picture is spatial.)
2.19 The logical picture can depict the world.
2.2 The picture has the logical form of representation in common with what it pictures.
2.201 The picture depicts reality by representing a possibility of the existence and non-existence of atomic facts.

2.202 The picture represents a possible state of affairs in logical space.
2.203 The picture contains the possibility of the state of affairs which it represents.
2.21 The picture agrees with reality or not; it is right or wrong, true or false.

2.22 The picture represents what it represents, independently of its truth or falsehood, through the form of representation.
2.221 What the picture represents is its sense.
2.222 In the agreement or disagreement of its sense with reality, its truth or falsity consists.

2.223 In order to discover whether the picture is true or false we must compare it with reality.
2.224 It cannot be discovered from the picture alone whether it is true or false.
2.225 There is no picture which is a priori true.
İdea Yayınevi / 2014