İdea Yayınevi / Temalar
site haritası 
Despotizmden — Despotizm Yoluyla — Despotizme
 
Ocak 1992; yılbaşında Moskova'da bir ekmek kuyruğu.  
Ortaklaşacılık Mülkiyeti yadsımaz, tersine saltık olarak doğrular: Ortak olunacak Mülkiyet olmaksızın ortaklaşacılık kavramı bir kuruntudur. Ortaklaşacılık yalnızca Bireyi yadsır çünkü onun istencini siler, ya da, daha doğrusu, istencin ortadan kaldırılamayacağını, özgürlük bilincinin tersinmez olduğunu kabul edersek, Ortaklaşacılık yalnızca Bireyin daha şimdiden olmadığı, Özgürlüğün hiçbir zaman tanınmış olmadığı kölelik tinlerinde gerçekleştirilebilir. Ortodoks Çarlık Rusyası, bir köylülük okyanusu olan despotik Çin, Avrupa'da Katolik İtalya ve Fransa ve benzerleri ortaklaşacı despotik ideolojinin bir parti olarak, en sonunda bireysel bir tiranlık olarak gerçekleşme yolunda en başarılı olduğu gerilik bölgeleri idi.

Dahası, Mülkiyet Ortaklaşacılıkta ortadan kaldırılmaktan bütünüyle uzak, alabileceği en büyük biçimi, Devlet Mülkiyeti biçimini alır. Bu evrensel Mülkiyet — ya da, yine aynı şey, tekil Mülkiyet — karşısındaki tüm İstenci silen bir Tekeldir. Toplumu sözcüğün gerçek anlamında istençsiz bir kitleye pıhtılaştırır, bütün bir insanlık tarihinin tanık olduğu en ezici kölelik, korku, yalan, ve terör yapısını kurar.

Betimlemesi yazın sanatını bile sanat olmaktan çıkaracak bir suç düzenini, salt terör üzerine dayalı tiranlığı kurtuluş olarak, Toplumculuk olarak, Ütopya olarak görebilmenin gizi Özgürlük kavramının bilincinin yokluğunda yatar.

 

SCHILLER

BEETHOVEN
Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.
İdea Yayınevi / 2014