İdea Yayınevi / Temalar
site haritası 

Kapitalizm:
Artı-Değer ve Hırs Kıpılarının Sentezi


 
Yalnızca Kapital Kapitalizm değildir. Kapital, genel olarak Mülkiyet usun, ussal istencin denetimi altında durur, çünkü Mülkiyet bir İstenç kipinden, istencin bir tikelleşmesinden başka birşey değildir. Ve Mülkiyetin İstenç olduğunu, Kişinin kendi istenci olduğunu bilen bilinç sözde Mülkiyetin insana üstünlüğü olarak görülen "fetişizm," "yabancılaşma" gibi kendileri birer bilinçsizlik ve kölelik anlatımı olan yanılsamaların altına düşmez, Özgürlüğünü yitirmez. Mülkiyet fiziksel, özdeksel nesne değildir. Fiziksel Şey pekala Mülkiyet biçimini üstlenmeksizin de ne ise o olarak kalabilir. Mülkiyet İstencin Şey üzerindeki belirli-Varlığı, onun dışsal anlatımıdır.

Kapitalin Hırs ile birleşmesi Duyunç hamlığı zemininde olanaklıdır. Kapitalist bilinç moral olarak büyümemiş, yeterli duyunç gelişimine ulaşmamış, sözcüğün sağın anlamıyla erginleşmemiş bir bilinç aşamasıdır. Kapitali yönetmek, Mülkiyetin kölesi değil efendisi olmak işlerin normal ve ussal durumudur. "Kapitalist" olarak nitelenen bilinç bir çocuk gibidir, hırsını, isteklerini, tutkularını denetleyemez, onların kölesi olarak kalır. Böyle bir insan insanlıktan yoksun gibidir, yalnızca Kapitalin mantığını temsil eder, ve sözcüğün en tam anlamıyla Mülkiyetine ya da Kapitaline soğrulmuş birinin bir Benliği yoktur. Kapitalistin moral yamukluğu yalnızca Kapital alanına sınırlı değildir. Moral düşüklük kendini davranışın her alanında gösterir çünkü böyle bir insan içgüdülerine, dürtülerine, alışkanlıklarına, eğilimlerine, itkilerine, isteklerine egemen olamaz. Böyle bir insanın sözcüğün gerçek anlamında bir İstenci de olmadığı için Eyleme de yetenekli değildir. Yaptığı istencinin karar değildir ve yalnızca Kapitalinin buyruklarını ve yalnızca kaynaklarınının bilinçsizi olduğu dürtülerini izler.

Kapitalizm moral düşüklük olarak yalnızca başarılı kapitaliste değil ama başarısız kapitaliste, kendilerini daha küçük kapitaller ile yetinmek zorunda bırakmış olan milyonlara ve kapital özlemi içinde yaşayan yüz milyonlara da aittir. Yurttaş Toplumunun daha öte moral gelişim için yeterinden öte gerekçesi ve eksikliği vardır. Kapitalizm yalnızca insan Duyunçsuzluğun ekonomik ilişkiler alanındaki anlatımıdır. Ve gene de Kapitalin us üzerindeki, Devlet ve Yasa üzerindeki egemenliği gibi birşey söz konusu değildir, çünkü Devlet ve Yasa egemen oldukları sürece Devlet ve Yasadırlar, çünkü ussal genel istenç Yasayı, Hakkı tanıdığı için ussaldır. Böyle olmasaydı, Yurttaş Toplumu diye birşey olmaz, özgür törel yaşam diye birşey olmaz, Kapitalist Toplum diye birşey olurdu. Kapitalizm ussal istenç karşısında, yasa karşısında salt boş bir ideolojidir, Pazara, Mülkiyete, Kapitale ne olursa olsun hiçbir istenç tarafından karışılmamasını isteyen kapitalistin düşüdür. Salt Mülkiyet hem Ahlak alanının, hem de Törellik alanının daha yüksek Özgürlük biçimlerinin altında durur.

SCHILLER

BEETHOVEN
Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.
Yurttaş ve Kapitalist bir midir? Yurttaş Toplumu ‘Kapitalist Toplum’ mudur? Yoksa Kapitalizm Yurttaş Toplumunun yokluğu mudur? ... Hırsın yola getirilemez olması ancak ve ancak insanın moral bir varlık olmaması ile olanaklıdır. O zaman hiç kuşkusuz Yurttaş Kapitalist, ve Yurttaş Toplumu Kapitalist Toplumdur.
 
İdea Yayınevi / 2014