İdea Yayınevi / Temalar
site haritası 
Modern Tin:
Yurttaş Toplumu

 
Bir Gereksinimler dizgesi olan Modern Toplumda Yurttaşlar mülkiyet iyeleridirler, birer kişidirler, ve özgürce sözleşme ilişkilerine girerler. Duyunç Özgürlüklerinde neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve eğri olduğuna, neye inanacaklarına ya da inanmayacaklarına kendileri için karar verme hakkını bulurlar. Toplumsal yaşamlarında geleneksel, etnik, yerel, dinsel kimlikleri ile değil, ama eşit ve özgür olarak, salt birer Yurttaş olarak davranırlar. Yasalarını özgürce kendileri yaparlar ve onlarda boyun eğdikleri Güç kendi ussal istençleridir. Kendileri gerçek törel Kendileridirler, çünkü Duyunçları ve İstençleri kendilerinindir. — Modern Törellik bir özgür Duyunç ve İstenç tini olduğu için geleneksel değerler ile bağdaşmaz, çünkü özgürlük gelişim iken gelenek dinginlik, tembellik, tutuculuktur. Gelenek ve Yenilik arasındaki çelişki Yurttaş Toplumunu bir Oluş süreci olarak, yeniliğin direnilmez bir İstenç gücüyle geleneği ortadan kaldırdığı bir modernleşme süreci olarak belirler. Modern toplumun bir sorunu olarak sunulan sözde Yabancılaşmanın ve Nihilizmin nedeni yalnızca süreç olana, bu nedenle geçici ve göreli ve değersiz olana sarılmada, sonsuzluk imleyen değeri olmadığı yerde, sonluluk alanında aramada yatar.

Bir gelişim süreci olması modern Yurttaş Toplumunun sınırsız gereksinim, sınırsız üretim ve sınırsız tüketim toplumu olması demektir. İstencin büyümesi, bireyin büyümesi, yetenelerinin büyümesi tutucu-geleneksel ayrımların, kültürel çoğulculuk denilen arkaik belirlenimlerin silinme eğilimine girmesi, ve aynı zamanda toplumsal evrensel türdeşleşmenin, küreselleşmenin, Dünya-Tininin gerçek karakteri ile edimselleşmesinin olanağıdır. Özgürlük kavramı bu süreci amaçsız ve anlamsız bir İlerleme değil, ama Ereği insan gizilliğinin tam açınımı olan direnilemez bir entellektüel, etik ve estetik Gelişme süreci yapar. Onda anlamsız olana, değersiz olana, erdemsiz olana karşı çıkacak olan istenç bir ideoloğun demagojik istenci değil ama Yurttaşın kendi istencidir. Ve bu İstencin üstünde ve ötesinde hiçbir gücün olmaması modern Yurttaş Toplumunun saltık olarak ussal, türeli, özgür bir varoluşa gelişmesinin saltık güvencesidir. Yurttaş Toplumu kavramı Özgürlük kavramının bir çıkarsamasıdır, ve modern realite tüm değişkenliği, akışkanlığı ve gelişimi ile bu Kavramın milyonların bilinçlerinde ve yaşamlarında sınırsızca edimselleşmesinin sahnesidir.

SCHILLER

BEETHOVEN
Avrupa Birliği özgürleşmenin kazanılan ereğidir, çünkü özgürlük insanlığı kültürel ayrımların ötesine ve üzerine, tek bir Yasaya, tek bir Anayasaya, tek bir Türeye, evrensel Türeye ve evrensel Hakka yükselten değişimin biricik olanağıdır. Onda çok-kültürlülük değişmeyen geleneğin, karakteri tutuculuk olan despotizmin, karakteri şiddet olan ideolojinin artıkları olarak postmodern komedyenlerin umutsuz savunusuna terkedilmiştir. Avrupa Birliği modern insanlığın gerçek egemenliğine, özgür İstencinin egemenliğine yürüyüşünde Dünya-Tininin ilk adımıdır.
İdea Yayınevi / 2014